Ota yhteyttä

Korroosio kytee myös ruostumattomassa teräksessä

Monentyyppiset tehtaat ja tuotantolaitokset käyttävät laitteissaan ja rakenteissaan ruostumatonta terästä – asettavathan kyseiset toimintaympäristöt olosuhteidensa vuoksi erityisiä vaatimuksia korroosionkestolle. Moni sortuu sinällään ymmärrettävään, mutta kaikesta huolimatta vakavaan virheeseen ajatellessaan ruostumattomaksi teräkseksi kutsuttavan tuotteen olevan tyystin immuuni korroosiolle.

Teräs itsessään ei nimittäin ole ruostumaton. Ruostumattomaksi kutsuttavan teräksen pinnalta löytyy ohut kromioksidikerros, joka parantaa teräksen korroosionkestoa. Se ei kuitenkaan kykene täydellisesti estämään kappaleen korrosoitumista.

Usein korroosio-ongelmat alkavat, kun teräs siirtyy kuljetukseen. Maantiesuola on yksi pahimmista korroosion aiheuttajista. Työstövaiheessa riskikerroin kasvaa. Terästä särmätään, mankeloidaan, hitsataan, muokataan, nostetaan, kuljetetaan ja niin edelleen. Kaikki nämä toimenpiteet altistavat teräksen tilanteille, joissa kromioksidikerrokseen saattaa muodostua korroosiolähteitä. Nämä tilanteet tarjoavat korroosiolle mahdollisuuden yhdentyä teräksen pintaan.

Kulmahiomakoneen roiske altistaa pistekorroosiolle, joka saattaa yltää jopa perusaineen läpi. Hiontapöly altistaa yleiselle korroosiolle, joka pahimmillaan ruostuttaa teräksen kauttaaltaan. Säiliöluukun käsittelemätön tiivistepinta aiheuttaa rakokorroosiota, hitsaaminen puolestaan raerajakorroosiota silloin, kun siitä aiheutuva lämpö muodostaa kappaleen pinnalle kromiköyhän vyöhykkeen. Mitä enemmän terästä käsitellään, sitä suuremmaksi kasvaa korroosiolle altistumisen riski.

Olipa korroosio mitä laatua tahansa, vahinko on valitettavan usein kallisarvoinen. Suomen prosessiteollisuudessa käytetään vuosittain 3,5 miljardia euroa kulumisen ja korroosion aiheuttamien vaurioiden korjaamiseen. Tämä raha on suoraan pois yhtiöiden tuloksesta. Ruostumattoman teräksen asianmukainen peittaus ja passivointi on erityisen tärkeää korroosiolle alttiissa ympäristössä, kuten esimerkiksi elintarvikelaitoksissa, paperitehtaissa tai jätevedenpuhdistamoissa.

Vasta peittaus- ja passivointipintakäsittely tekee ruostumattomasta teräksestä ruostumattoman

Peittaus on pintakäsittelyprosessi, jonka avulla ruostumattoman teräksen pinnalla olevat ja pintaan painuneet rautapartikkelit sekä kromiköyhät vyöhykkeet saadaan poistettua. Peittaukseen liittyy useita vaiheita, jotka on osattava toteuttaa juuri oikein, ja jotka on onnistuttava linkittämään toisiinsa täsmällisesti.

Peittauksen ensimmäisenä vaiheena on varmistettava, että olosuhteet ovat suotuisat. Peittaustilan on oltava valoisa ja lämmin, niin että peitattavan kappaleen lämpötila on noin 18–20 astetta. Tarvitaan oikeat, juuri peittaamista varten suunnitellut laitteet ja laitteistot, tarvikkeet ja suojavälineet sekä peittausaineet. Erityisesti suojavarusteisiin on kiinnitettävä huomiota, sillä peittausaineet ovat erittäin vaarallisia niin ihmisille kuin luonnollekin.

Ennen peittauksen aloitusta kappaleesta on puhdistettava huolellisesti kaikki öljy- ja rasvajäljet sekä muut mahdolliset epäpuhtaudet. Muutenkin on varmistettava, että peitattava pinta on kaikin puolin puhdas ja kuiva.

Peittauksen voi suorittaa kolmella eri tavalla. Tahnapeittauksessa peittausaine levitetään kappaleen pinnalle pensselillä, ja ruiskupeittauksessa se puolestaan ruiskutetaan kappaleen pintaan. Allaspeittauksessa koko kappale upotetaan peittausaineeseen.

Onnistuneen peittausprosessin tuloksena peitattu pinta alkaa passivoitumaan. Passivoitumisen aikana kappaleen pintaan muodostuu kromin ja hapen vaikutuksesta ohut kromioksidikerros, joka estää tehokkaasti korroosiota ehjänä pysyessään. Ilmapassivoituminen, jonka aikana kromioksidikerroksen annetaan itsestään muodostua, kestää tyypillisesti useita vuorokausia. Tämä aiheuttaa monesti ongelmia, koska tässä kohtaa prosessia on usein jo ajauduttu kiireeseen, ja kappale olisi saatava kohteeseen ja paikalleen mahdollisimman nopeasti.

Liikuttelu ja etenkin kuljetus ennen kuin kromioksidikerros on täydellisesti muodostunut altistaa kappaleen uudelleen korroosiolle. Toinen altistaja on aika itsessään: odottelun aikana kappale altistuu vääjäämättä ilman epäpuhtauksille kuten konepajapölylle, sateelle tai esimerkiksi läheisen savupiipun rikkipäästöille.

Passivoitumisvaiheen nopeuttamiseksi onkin kehitetty erityinen passivointiliuos, joka voidaan heti peittauksen jälkeen ruiskuttaa kappaleen pinnalle. Liuos muodostaa saman tien suojaavan kromioksidikerroksen, mahdollistaen näin nopean pakkaamisen ja kuljettamisen heti kappaleen kuivuttua. Ennen pakkaamista on toki syytä testata ferroksyylitestin avulla, että kappaleen peittaus- ja passivointipintakäsittely on onnistunut, ja että kappaleen pintaan ei ole jäänyt vierasrautaa tai muita epäpuhtauksia.

Peittaus ja passivointi on erikoisala, ja jokaisen ruostumatonta terästä käsittelevän tahon olisi syytä tiedostaa, mitä korroosio, peittaus ja passivointi loppujen lopuksi merkitsevät. Somotec on tehnyt tiivistä yhteistyötä peittausaineiden ja -tarvikkeiden valmistajien kanssa kehittääkseen tuotteita koko ajan paremmiksi. Tämä työ on tuonut markkinoille monia uusia erikoistuotteita- ja tarvikkeita, kuten esimerkiksi peittausaineet titaanille, alumiinille sekä muille vaativille perusaineille sekä juuri peittaukseen kehitetyt ruiskutuspistoolit, peittauspumput ja -laitteistot.

Onnistunut peittaus- ja passivointiprosessi vaatii oikeat tuotteet ja osaavat tekijät

Somotec edustaa saksalaisen Peloxin peittaustuotteita ja -tarvikkeita. Kattavasta valikoimasta löytyvät niin laadukkaat pintapuhdistusaineet, peittaustahnat kuin ruiskupeittaus-, allaspeittaus-, passivointi- ja neutralointiaineet. Somotec tarjoaa myös allaspeittausliuosanalyysia, jonka perusteella he pystyvät määrittämään oikeanlaisen korjausliuoksen, jolla altaassa oleva peittausliuos saadaan korjattua tarvittaviin pitoisuuksiin sekä säilytettyä liuoksen teho.

­Peittaus ja passivointi on erityistä tarkkuutta vaativaa työtä. Tämä heijastuu myös käytettäviin tuotteisiin: käyttökohde ja peittaustapa vaikuttavat siihen, mikä peittaustuote on milloinkin sopiva. Eri perusmateriaalien ja käyttökohteiden välillä voi olla huomattaviakin eroja, jotka vaikuttavat siihen, mikä peittausaine toimii tehokkaimmin.

Helpoin tapa varmistaa laadukas ja luotettava peittaus- ja passivointipintakäsittely on antaa projekti Somotecin osaavien peittausammattilaisten hoidettavaksi. Erityisesti haastavissa kohteissa, joissa vaaditaan poikkeuksellisen paljon erikoisosaamista ja tietotaitoa, Somotecin kattava kokemus tuo selkeää lisäarvoa.

Somotecin peittauspalvelu lähtee huolellisesta tutustumisesta kohteeseen. Huolellinen suunnittelu varmistaa tarkoituksenmukaiset toimenpiteet niin suojaamisen, alipaineistamisen, varsinaisen peittauksen ja passivoinnin sekä jätevesien poiskuljettamisen suhteen. Kyseessä on avaimet käteen -palvelu, jossa asiakkaan ei tarvitse huolehtia mistään. Tuotteet peitataan alan johtavaa ammattitaitoa hyödyntäen, ja tila luovutetaan asiakkaalle siistissä kunnossa. Lopuksi käydään asiakkaan kanssa konsultaatiokeskustelu, jossa ohjeistetaan, kuinka kohdetta on syytä jatkossa käsitellä korroosionkestävyyden näkökulmasta.

Se, että tänä päivänä peittausta hyödynnetään tarpeeseen nähden aivan liian vähän, johtuu ensisijaisesti siitä, että ruostumatonta terästä pidetään täydellisen ruostumattomana. Kun ymmärrys siihen, että käsittelytavat ja olosuhteet heikentävät ruostumattoman teräksen korroosionkestoa merkittävästikin, kasvaa, tulisi peittausta ja passivointia edellyttää kaikkien ruostumattomien terästuotteiden osalta etenkin elintarviketeollisuudessa, merikuljetuksissa sekä teollisissa tuotantolaitoksissa. Tämän jälkeen on varmistettava, että peittaus tehdään ammattitaitoisesti. Mitä haastavampi kohde on, sitä suurempi syy on kääntyä Somotecin kaltaisen kokeneen ja kannuksensa hankkineen asiantuntijan puoleen.


Olli Riihiluoma
Peittausasiantuntija
puh: +358 (0)207 969 244
olli.riihiluoma@somotec.fi

Peitattu ruostumaton kuljetinlaitteisto elintarviketeollisuudessa

#somotec #KovaJuttu